Betalingscondities

Betaling na afronding/oplevering, betalingstermijn: 14 dagen na factuurdatum.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (inclusief buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- alles exclusief omzetbelasting. M.W.J. Rump behoudt zich het recht lopende werkzaamheden te staken bij verzuim van betaling binnen de gestelde betalingstermijn. Offertes zijn tot 1 jaar na datumvermelding geldig.